انجمن مدیریت بهره وری ایران- اخبار انجمن
مجمع عمومی سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن(نوبت اول) در روز یکشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار می گردد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مدیریت بهره وری ایران:
http://ipmango.ir/find-1.61.71.fa.html
برگشت به اصل مطلب