انجمن مدیریت بهره وری ایران- اخبار انجمن
فرم نظر خواهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/19 | 
بر اساس اعلام کمیسیون انجمن های علمی ایران ازاعضای انجمن تقاضا می گردد فرم نظر سنجی پیوست را جهت عملکرد سال ۱۳۹۹ تکمیل و به آدرس ایمیل iraniipagmail.com ارسال نمایند.

فرم نظر سنجی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مدیریت بهره وری ایران:
http://ipmango.ir/find-1.61.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب