021-81032327

کنفرانس ها و همایش ها

  • کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری سایت کنفرانس http://www.nqpc.ir
  • ششمین همایش ساخت داخل و بازسازی تجهیزات و قطعات نیروگاهی سایت همایش  http://www.localcontent.i
  • سومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگی صنعتی  سایت همایش http://www.ic@imi.ir
  • هفتمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور  سایت همایش http://www.cisa.ir
  • دومین همایش راهکارهای توسعه سایت همایش http://www.ic@imi.ir