021-81032327

کارگاهها و دوره ها

 1.    اخلاق مدرن و نقش آن در ارتقای بهره وری(دکتر عظیمی)
 2.   رویکرد جامعه شناختی به برنامه های توسعه و نقش آن در بهره وری (دکتر عظیمی)
 3. مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی Private Public Partnership (ppp) (دکتر سپهری)
 4. سونامی داده ها (دکتر خلیفه سلطانی)
 5. چابکی سازمان در بهره وری(Agilement) (دکتر خلیفه سلطانی)
 6.  مدیریت دانش(دکتر خلیفه سلطانی)
 7.  نظریه/ حل خلاقانه مساله(دکتر خلیفه سلطانی)
 8. دانشگاه نسل سوم و توسعه پایدار(دکتر خلیفه سلطانی)
 9. مقاله نویسی(دکتر خلیفه سلطانی)
 10. مدل های تصمیم گیری برای مدیران(مهندس امینی)
 11.  مدیریت منابع کوچک(مهندس امینی)
 12.  آشنایی با روش های تجربه و تحلیل اداری(مهندس امینی)
 13. آشنایی با مبانی و فنون آماری تحلیل داده ها بر اساس ISO10017(مهندس امینی)
 14.  آشنایی با نرم افزار آماری SPSS (مهندس امینی)
 15. آشنایی با مبانی مهندسی کیفیت به کمک minitab (مهندس امینی)
 16. آشنایی با مبانی داده کاری به کمک نرم افزار  Clemetine(مهندس امینی)
 17. دوره آشنایی با طرح آزمایشات رویه پاسخ (تاگوچی) (مهندس امینی)
 18. آشنایی با کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت نیروگاهها(مهندس امینی)
 19. آشنایی با مبانی و مفاهیم جایزه ملی کیفیت ایران(مهندس امینی)
 20.  دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران(مهندس امینی)
 21. دوره آشنایی با منطق ارزیابی در جوایز سرآمدی کیفیت(مهندس امینی)
 22. دوره آموزشی تحلیل و مدیریت بار و انرژی( دکتر فریدونیان)
 23. آشنایی مهارتی با پژوهش هدفمند مساله­محور در محیط کاری فنی و سازمانی، و اجرای یک مطالعه موردی(دکتر فریدونیان)
 24. کارگاه کنترل توان راکتیو در شبکه های قدرت(دکتر گلکار)
 25. کارگاه طراحی شبکه های توزیع انرژی(دکتر گلکار)