021-81032327

چشم انداز

چشم انداز استراتژیک انجمن مدیریت بهره وری ایران

در تدوین و ترسیم چشم انداز انجمن، افق برنامه استراتژیک 5 ساله، متناسب با افق 1404 تنظیم گردید. به این ترتیب انجمن مدیریت بهره وری ایران در این چشم‌انداز عبارت خواهد بود از:
"انجمنی پیشرو، کارا و اثرگذار در کمک به تصمیمات مدیریتی کشور"