021-81032327

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش بهره وری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های بهره وری، موسسه غیرتجاری" انجمن مدیریت بهره وری ایران" با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره مجوز 91043 در تاریخ 29/03/1398 به شماره ثبت 47460 و شناسه ملی 14008408090 ثبت و تاسیس گردید.

 

   موضوع فعالیت:

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم بهره وری سر و کار دارند؛
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی؛
  •  برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛
  • انتشار کتب و نشریات علمی
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛