021-81032327

درباره ما

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش بهره وری  و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های بهره وری ، انجمن مدیریت بهره وری ایران تشکیل گردید.   انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
وظایف و فعالیتها:

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم بهره وری سر و کار دارند.
2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و  برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6- انتشار کتب و نشریات علمی.