021-81032327

اعضای حقوقی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان ملی بهره وری ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
انجمن صنفی نیروگاههای کشور
مرکز مطالعات مدیریت نیرو
اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی