021-81032327

عضویت اعضای حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حقوقی در انجمن مدیریت بهره وری ایران:


1-تکمیل فرم ثبت نام حقوقی
2-اسکن فیش واریزی به مبلغ 10000000 ریال

توجه: اسکن مدارک را به آدرس ایمیل iranbpmc@gmail.com ارسال نمایید.

شماره حساب بانکی انجمن: شماره حساب جاری 0296263028
بانک تجارت شعبه کریم خان زند کد037 و شماره کارت 5859837005077918 به نام انجمن مدیریت بهره وری ایران