021-81032327

خدمات ما


برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی

برگزاری بازدیدهای علمی تخصصی

کتاب های تخصصی

تهیه ،چاپ و توزیع کتاب های تخصصی

طراحی و برگزاری مسابقات علمی

طراحی و برگزاری مسابقات علمی

کارگاهها و دوره ها

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی

مشاوره در پروژه های پژوهشی

طرح ها وپروژه های پژوهشی و مطالعاتی

کنفرانس ها و همایش ها

کنفرانس ها و همایش ها

انجمن علمی مدیریت بهره وری ایران

انجمن پیشرو ،کارا و اثر گذار در کمک به تصمیمات مدیریتی کشور

گالری عکس


اعضای حقوقی


اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی
مرکز مطالعات مدیریت نیرو
انجمن صنفی نیروگاههای کشور
انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی بهره وری ایران